សិក្ខាសិលាលើកទី១ ស្តីពីសហប្រតិបត្តិការត្បូង-ត្បូង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីកោណដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍ តាមរយៈវិទ្យាសាស្រ្ត បចេ្ចកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងពិធីសម្ពោធកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព, ថ្ងៃទី១២​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ
image