ចំណងជើងព្រឹត្តិការណ៍ សង្ខេប
សិក្ខាសាលា ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ ជុំទី ១០ ឆ្នាំ២០១៦, ថ្ងៃទី១៣​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបង (No Image)
សិក្ខាសិលាលើកទី១ ស្តីពីសហប្រតិបត្តិការត្បូង-ត្បូង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីកោណដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍ តាមរយៈវិទ្យាសាស្រ្ត បចេ្ចកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងពិធីសម្ពោធកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព, ថ្ងៃទី១២​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ (No Image)