ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ) ២០១៩-២០២៣
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ.យ.អ​.ជ) ២០១៩-២០២៣
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ជ.យ.អ.ជ) 2019-2023
រូបភាព ចំណងជើង ទំហំ សកម្មភាព
No Image ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ) 2019-2023 18302 KB Download
No Image ដំណើរការរៀបចំ និង ទម្រង់ របស់ឯកសារ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ 119 KB Download
No Image បទបង្ហាញ ខ្លឹមសាររបស់ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ 270 KB Download
អគ្គនាយកដ្ឋានផែនការ
ការតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ ( M & E)
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព​ នៃគ.អ.ច.ក.
MTR-២០១១
កម្រងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ចតាមបណ្តារាជធានី ខេត្ត ឆ្នាំ២០១៩
គោលការណ៍​ណែនាំ​ស្តីពី​ការរៀបចំផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​តាមវិស័យ
កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
IDPoor
កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល
MPSP
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ) ២០១៩-២០២៣
CSDG
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ) ២០១៤-២០១៨
Cambodia VNR
AOP
វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ
អគ្គាធិការដ្ឋាន
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​វិទ្យាសាស្រ្ត​និងបច្ចេកវិទ្យា
អំពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា