ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 2009-2013 ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 2009-2013 ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ