គេហទំព័ររាជរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត
Ministry of Economy and Finance (MEF)
គេហទំព័ររាជរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត
Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests (MAFF)